Jamat Ki Namaz Me Kab Khade Hona Chahiye

Posted on by Radd-e- Wahabiyat

Farz Namaz Me Iqamat Kay Waqt Kab Khade Hona Chahiye ?

Namaz Ki Iqamat kay waqt Imam Aur Muqtadi ko kab khade hona chahye ye silsile me jab hum aaj halaat ka jaiza le to dekhte hai hum Ahle Sunnat ki Masjid me kuch fitna parast wahabi aate hai aur intentionally Namaz ki iqamat kay waqt hi khade hojate hai aur jab unhe kaha jaaye bhai beth jao Hayya Alas Salah pe khade hona chahiye pahle se nahi khade rahna chahye ye khilaf e sunnat hai to wo naa ki beth te hai balki logo se jhagda karte hai.
Awwal to ye hai kay Jab wahabi firqe kay aqabir mufti hum Ahle Sunnat ko Musalman hi nahi maante hume Mushrik kahte hai to hamare Imam Kay piche Namaz padhne kyun aate hai ?
Jab is masle me hum Ahadees E Karima, Sahaba E Kiram ka Amal aur Fuqaha Muhadiseen ki taraf nazar daale to maloom hota hai kay wahabi ek jhuta firqa hai balki ye amal karna kay Namaz E Iqamat kay pahle hi khade hojana Makrooh aur Hadees E Rasool ﷺ Aur Sunnnat E Sahaba kay khilaf Hai.
WAHABI SAZISH KO SAHIH SE SAMJHO : Ye Inki ek badi sazish ka hissa hota kay awaam kay saamne khud ko ye dikhaye kay hum to Sunnat kay tarike ko follow kar rahe hai aur hume fitna parwar bataya jaa raha taaki kisi tarah kuch himayat haasil karle.
Matlab Saaf hai Namaz padhna nahi asal apne baatil firqe ka prachar karne aate hai warna Apni hi Wahabi Masjid kay Imam kay piche kyun nahi jaate ?

Hadees 01 :
أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
Hazrat Abu Qatadah Radiallahu Anhu Se Marvi hai Nabi E Akram ﷺ Ne Irshad Farmaya Jab Iqamat Kahi Jaaye to tum log us waqt tak khade naa hona jab tak mujhe naa dekh lo”

References :
(Sahih Bukhari, Kitabul Azaan, Hadees : 637, 638)
(Sahih Bukhari, Kitabul Jumaah, Hadees : 909)
(Sahih Muslim, Kitab Mawazeus Salat, Hadees 1266)
(Sunan Nasai, Kitabul Azaan, Hadees : 688)
(Sunan Nasai, Kitab Al Imamah, باب قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ Hadees : 790)
(Sunan Abu Dawood, Kitab As Salat, Hadees : 539, 540)
(Jamai Tirmizi, Kitab Safar, Baab No : 29, Hadees : 592)

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Is hadees E paak se ye maloom huwa Kay Khud Nabi ﷺ Ne Talim farmaya kay namaz kay liye us waqt tak khade naa hona jab tak Mujhe naa aata naa dekh lo.
Ab Yahan Sawal Hai Kay Nabi E Akram ﷺ Aate Kab They ?

Hadees 02:
Hazrat Umme Habiba Radiallahu Anha Farmati Hai Ki Nabi ﷺ Huzre Mubarak Me Tashreef Farmat They Aur Muazzin Kay Kalimat Ka Jawab Ussi tarah de rahe they jab muazzin Ne ‘HAYYA ALAL SALAT’ kaha To aap Namaz kay liye Khade hogaye.

References :
(Imam Abdul Razzaq Al Musannaf Vol : 01, Pg : 481, Hadees : 1851)
(Imam Tabarani Al Mu’jam Ul Kabeer Vol : 23, Hadees :485)
(Imam Mutaqqi Hindi Kanjul Ummal Vol:08, Hadees :23273)

Hadees 03:
Hazrat Abdullah ibn Auf Radiallahu Anhu Se Marvi Hai Ki Jab Hazrat Bilaal ‘KAD KAAMA TIS SALAT’ Kahte to Rasoolullah ﷺ Takbeer Kahte huwe khade hojate.

References :
(Sunan Kubra Al Bayhaqi Vol :02, Hadees : 2297)
(Imam Bazzar Al Musnad Vol : 08, Hadees : 3371)
(Imam Ibn Hajar Asqalani Lisanul Mizaan Vol : 02, Pg : 564)

SAHABA RIZWANULLAHIM AZMAYEEN KA AMAL
HAZRAT ALI RADIALLAHU ANHU KA AMAL
Hadees 04:
Hazrat Abu Khalid Walbi Rahmatullah Alaihi Hazrat Ali Radiallahu Anhu Se Rivayat Karte Hai Ki Ek Martaba Aap Iqamat Hojane kay baad tashreef laaye aur logo ko dekha ki wo aapki aamad ka intezar kar rahe hai Aap Ne Farmaya Mujhe kya huwa kay tumhe Intezar me khada huwa dekh raha hoon.

References :
(Musannaf Ibn Abi Shayba Vol : 02, Pg :333, Hadees : 4117)
(Musannaf Abdur Razzaq Vol : 01, Pg : 504, Hadees : 1933)
(Imam Nawawi Sharh Sahih Muslim Vol : 04, Pg :231)
(Sunan Al Kubra Al Bayhaqi Vol : 02, Pg :32)

About the Author

Fikr.E.Raza (Radd-E-Wahabiyat) is a group of youth who are in a mission to here to spread the classical teachings of Islam through peace, unity & love amongst all, this group is based on the Aqaid of Ahlus Sunnah. We endorse the four Madhabs as well as the Aqeedhas of the Ashari and Mataduri schools.

Leave A Response